V případě jakéhokoliv rozporu znění těchto informací s Obchodními podmínkami, má vždy přednost znění Obchodních podmínek.

Vážení klienti,

je naším přáním, aby vaše cesty a dovolené probíhaly co nejpříjemněji. Z naší strany pro to děláme maximum, potřebujeme k tomu ale také vaši spolupráci, protože jen pokud znáte všechny důležité informace, můžete se vyhnout nepříjemným překvapením. Prosíme vás proto, abyste se ve vlastním zájmu seznámili s tímto souhrnem rad, pokynů a vysvětlení, který by vám měl usnadnit orientaci v nabídce našich služeb a zároveň vás připravit na vaši cestu.

Snažíme se na tomto místě postihnout vše, co vás může zajímat nebo být důležité, berte však prosíme na vědomí, že zde nelze zcela přesně popsat každý jednotlivý případ a smysl tohoto textu je především informativní. Závazné podmínky účasti na Zájezdech a dalších cestovních službách a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi klientem (dále jen „Zákazník“) a cestovní kanceláří (dále jen „CK“) jsou stanoveny všeobecnými smluvními podmínkami CK, která Zájezd pořádá, popř. obchodními podmínkami společnosti Flexitra. Jejich úplné znění zasíláme vždy spolu s návrhem Smlouvy o zájezdu, kromě toho je najdete na www.flexitra.cz/obchodni-podminky respektive webových stránkách příslušné CK. Před závazným objednáním Zájezdu (tj. podpisem Smlouvy a úhradou) si tyto podmínky pečlivě prostudujte. Pojmy nedefinované v sekci Rady a pokyny jsou definovány ve všeobecných obchodních podmínkách společnosti Flexitra (dále jen „VOP“).

Obecné informace

Ceny zájezdů a služeb

Jednotlivé Zájezdy a Služby a jejich ceny uvedené na Webu jsou importovány z rezervačních systémů CK a dalších poskytovatelů, a Flexitra proto nemá možnost je ovlivňovat ani přímo prověřovat. Přestože s jednotlivými dodavateli služeb a dat spolupracujeme na zajištění co nejvyšší přesnosti údajů, může se v některých případech stát, že uvedená nabídka či cena není aktuální (cena se liší, nabídka je již vyprodaná atd.). Flexitra i dodavatelé jednotlivých Služeb si vyhrazují právo na chybu a vzhledem k reálným technickým možnostem v takových případech nenesou odpovědnost. Závazná je až cena uvedená na platně uzavřené Smlouvě o zájezdu či Potvrzení o zájezdu případně cena uvedená při platbě prostřednictvím online platební brány. Službu, která již je vyprodaná či z jiného důvodu aktuálně nedostupná, nelze nárokovat.

Cena zájezdu zahrnuje všechny poplatky splatné při podpisu Smlouvy o zájezdu. Cena zájezdu nezahrnuje poplatky splatné v destinaci. Obvykle se u ubytování apartmánového typu jedná o poplatek za závěrečný úklid, též nejsou zahrnuty pobytové taxy, které mohou obce či země vybírat, obvykle při ukončení pobytu (např. též odletová taxa aj.). Rozpis položek obsažených v ceně zájezdu nebo naopak splatných dodatečně je obsažen v podrobném popisu zájezdu.

Cestovní doklady

Každý občan České republiky je povinen mít s sebou při cestě do zahraničí platný cestovní pas. Pokud se jedná o cestu do zemí tzv. Schengenského prostoru, postačí občanský průkaz. Občané ostatních států jsou povinni prověřit si podmínky vstupu do cílové země případně zemí tranzitních (při průjezdu zeměmi u autobusové dopravy, přestupech u letecké dopravy, atp.) na příslušných ambasádách těchto států, které jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci ohledně vstupních podmínek. Každé dítě musí mít svůj vlastní cestovní pas, a to i děti mladší 2 let. Zákazníci jsou si povinni všechny vízové povinnosti zajistit sami ještě před vycestováním, nemají-li je zajištěny od CK.

Při cestách do některých zemí, např. do Egypta, je nutno vzít na vědomí, že imigrační úřady a letecké společnosti striktně kontrolují povinnost mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z dovolené. V tomto případě tedy není možno cestovat na tzv. „rychlopasy“, tedy cestovní pasy vydávané ve zkrácené lhůtě 15 dnů s dobou platnosti 6 měsíců od vydání. Zákazník je povinen si podmínky ověřit u zastupitelského úřadu ještě před objednáním zájezdu. Do některých zemí, především arabských či muslimských, nemusí být vpuštěna samostatně cestující žena.

Před vycestováním doporučujeme Zákazníkům registraci v databázi Ministerstva zahraničních věcí ČR DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Registrace je zdarma a umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

Flexitra nenese a nepřijímá odpovědnost za jakékoliv potíže Zákazníka vyplývající z jeho nesplnění vízových a dalších vstupních formalit. Tam, kde Flexitra přikládá informace o těchto povinnostech, jedná se o informace nezávazné určené jen k upozornění Zákazníka, který si je vždy sám povinen zjistit aktuální stav na příslušném zastupitelském úřadě dané země.

Cestovní pojištění

Všem Zákazníkům velmi důrazně doporučujeme sjednat si před odjezdem cestovní zdravotní a úrazové pojištění, zejména pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Jakákoliv cesta do zahraničí, i krátká, bez tohoto pojištění je značně riziková, protože náklady spojené s případným léčením v cizině mohou zcela zruinovat osobní či rodinné finance. Spoléhat na to, že během několika dnů se nemůže nic vážného stát, je silně krátkozraké a náklady na pojištění jsou ve srovnání s celkovými náklady na cestu zpravidla tak nízké, že šetřit zrovna na nich by bylo hloupostí.

Toto doporučení se vztahuje také na členské země EU, navzdory částečnému krytí výloh na léčbu ze zákonného zdravotního pojištění placeného občanem ČR. Na jeho základě český občan:

 • má nárok na náhradu nezbytné lékařské péče poskytnuté pouze ve státních zařízeních
 • nemá nárok na náhradu nákladů na převoz do ČR (při nemoci, úrazu či úmrtí)
 • nemá nárok na jakoukoliv asistenční službu
 • hradí stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (za léky, zákroky, pobyt v nemocnici atd.)

Spoluúčast přitom ve většině případů vysoko přesáhne částku, kterou by klient zaplatil při uzavření pojistné smlouvy. Informace, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče je možno nalézt na www.mzcr.cz.

Cestovní pojištění je často bonusem nabízeným k platebním kartám. Doporučujeme dobře si prostudovat pojistné podmínky takového pojištění, jelikož zpravidla nabízí plnění s výrazně horšími podmínkami než komerční cestovní pojištění. Některé takové pojistné produkty se například vůbec nevztahují na zimní sporty, kryjí např. jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem např. jen 500 000 Kč. Komerční cestovní pojištění zahrnuje většinou pojistná limit minimálně 1,5 milionu Kč, případně je tento limit neomezený.

Při výběru cestovního pojištění je nutno se seznámit s jeho podmínkami, především s limity pojistného plnění, a dobře si rozmyslet, zda se bude vztahovat na zamýšlené aktivity. Zejména nejrůznější sportovní činnosti provozované během dovolených, včetně horské turistiky, nemusí být základním pojištěním pokryty a vyžadují zvláštní připojištění.

Kromě zdravotních rizik se lze samozřejmě připojistit i proti dalším nepříjemným událostem, ztrátě zavazadel, škodám způsobeným vlastním jednáním, pro případ nutnosti zrušení Zájezdu apod. Upozorňujeme, že pojištění storna zájezdu je možné zakoupit pouze současně se Zájezdem, později zakoupené pojištění na storno zájezdu nebude v případě pojistné události ze strany pojišťovny akceptováno.

V ceně Zájezdu je vždy i pojištění záruky pro případ úpadku pořádající CK (u Zájezdů/služeb slovenských CK se toto pojištění povinně připlácí). Certifikát dokládající uvedené pojištění je zasílán společně s návrhem Smlouvy.

Omezení dovozu, cla

Každá země stanovuje různá omezení na dovoz zboží a potravin. Zákazník by se s nimi měl před zahájením cesty ve vlastním zájmu seznámit, učinit tak lze na zastupitelských úřadech jednotlivých zemí a v jejich oficiálních materiálech včetně internetových stránek. Příslušné předpisy lze poměrně snadno porušit i zcela neúmyslně a v dobré víře, častý je problém zejména s dovozem potravin, který je zpravidla omezen, ale neinformovaní Zákazníci si s sebou vezou potraviny z domova. V některých případech, zejména pokud cestující při celní kontrole dotyčné produkty nepřizná, mohou být za podobné přestupky uděleny celními úředníky i dosti vysoké pokuty.

Na dovoz zboží do ČR se vztahují následující zákonná omezení. Od cla, DPH (daně z přidané hodnoty) a SPD (spotřební daně) se osvobozuje zboží dovážené cestujícími, jehož celková hodnota nepřesahuje v případě cestujících v letecké dopravě částku 430 EUR na osobu. Při dovozu zboží cestujícím mladším 15 let se částka snižuje na 200 EUR na osobu. Množstevní limity u vybraných výrobků: fyzické osoby, které dováží níže uvedené vybrané výrobky pro osobní spotřebu ze zemí mimo EU, budou propuštěny s osvobozením od cla, spotřební daně a daně z přidané hodnoty v tomto množství:

Tabák, tabákové výrobky:

 • 200 ks cigaret nebo
 • 100 ks doutníčků do 3 gramů nebo
 • 50 ks doutníků nebo
 • 250 g tabáku ke kouření

Alkohol, alkoholické nápoje:

 • 1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo
 • 2 litry alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % objemových nebo
 • 4 litry tichého vína a 16 litrů piva

Každé uvedené množství představuje 100 % celkového povoleného množství - tzn. nelze povolit současně vše, ale přiměřenou kombinaci uvedených výrobků. Osvobození u tabákových a alkoholických nápojů se neposkytuje osobám mladším 18 let. U nadlimitního dovozu alkoholických nápojů přistupují pracovníci celního úřadu k doměření cla, spotřební daně a DPH.

Poměrně častým a hodně se opakujícím negativním jevem je také dovoz „suvenýrů“, které podléhají úmluvě CITES o ohrožených druzích živočichů a rostlin (korály, některé druhy kaviáru, lastur, schránek mořských živočichů, výrobky z kůží, některá živá zvířata a rostliny). Podrobnější informace jsou také k dispozici na http://www.cizp.cz. Zákazník by si měl před dovozem zjistit, případně být poučen, zda zboží, které zamýšlí dovézt do ČR, nepodléhá zákazům nebo omezením podle právních předpisů o ochraně některých druhů živočichů a rostlin nebo výrobků z nich.

Dále upozorňujeme na omezení vstupu produktů živočišného původu (maso, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky) na území EU. Produkty živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující choroby, proto je třeba v souladu s příslušnými veterinárními právními předpisy tyto produkty, když jsou u cestujícího při dovozu zjištěny, vyhodit do připravených košů v příletové části celního úřadu. Případné podrobnější informace je možné získat na: http://www.svscr.cz. Jestliže již cestující dováží zboží v nadlimitním množství nebo zboží podléhající zákazům a omezením nebo si svým dovozem zboží není jistý, je nezbytné, aby tyto skutečnosti z vlastní vůle výslovně oznámil celníkovi v tzv. „červené zóně“, po odebrání podaných zavazadel z karuselu po příletu na letiště v ČR. Jen tak se vyhne svému případnému protiprávnímu jednání v případě překročení stanovených zákazů či omezení. Na většině letišť je zaveden tzv. systém červené a zelené zóny pro cestující, kteří nemají nic k proclení (zelená zóna), a cestující, kteří dováží zboží k proclení, včetně zboží v nadlimitním množství nebo podléhající zákazům a omezením (červená zóna).

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Zákazníka zpracovává a využívá Flexitra jen v souladu s ustanovením zákona (viz Obchodní podmínky). Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení služeb cestovní agentury a cestovní kanceláře, pro nabízení a prodej zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu pod obchodní značkou Flexitra. Osobní údaje Zákazníka mohou být zpřístupněny pouze příslušným CK a poskytovatelům Služeb, a to za účelem plnění Smlouvy a pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu nutném pro plnění Smlouvy a stanoveném obchodními podmínkami příslušného poskytovatele.

Vyloučení z přepravy

CK si vyhrazují právo vyloučit Zákazníka z přepravy nebo z celého Zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i Zákazníci, kteří např. slovně či fyzicky napadají zástupce CK či Flexitra nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o pořadateli Zájezdu či jeho zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze Zájezdu zaniká nárok Zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. CK prosí o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků CK či Flexitra. Zákazník je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu.

Často užívané zkratky

 • SGL single room = jednolůžkový pokoj
 • DBL double room = dvoulůžkový pokoj
 • TPL triple room = třílůžkový pokoj
 • HTL hotel
 • APT airport = letiště
 • BUS autobusová doprava
 • HB half board = polopenze
 • AI all inclusive forma stravování
 • UAI ultra all inclusive forma stravování
 • BS bez stravy = ubytování bez zajištění stravování
 • SS se snídaní
 • FB full board = plná penze
 • B&B bed and breakfast = ubytování se snídaní, běžné označení pro levnější ubytování spíše nižší kategorie
 • LM last minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou koupený na tzv. poslední chvíli
 • FM first minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou zakoupený na tzv. první chvíli
 • SLM super last minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou zakoupený v kratší době před odletem/odjezdem než Zájezdy typu last minute
 • PAX passenger = cestující
 • Infant dítě věku 0 až 2 roky bez nároku na lůžko a sedadlo
Jakékoliv další zkratky a označení naši pracovníci v případě potřeby rádi objasní.

Černá listina leteckých společností

Společnost Flexitra v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravců, kteří mají zákaz k provozování letecké dopravy ve Společenství: http://www.caa.cz/legislativa/seznam-spolecenstvi (tzv. „Black List“).

Zájezdy

Doručení pokynů, poukazů, odbavení

Detailní pokyny k cestě – nejsou-li Zákazníkovi již známy z katalogu či uzavřené Smlouvy – CK odesílá, jakmile je má k dispozici (obvykle cca 7 dnů před začátkem Zájezdu). Je-li termín začátku Zájezdu v době kratší než 3 dny od závazné objednávky (akceptace Smlouvy, resp. potvrzení o Zájezdu), budou pokyny zaslány obvykle obratem po zpracování Smlouvy pracovníkem CK nebo FLEXITRA. Pracovníci FLEXITRA vždy kontaktují Zákazníka, aby ověřili, zda pokyny k Zájezdu obdržel a že vše je v pořádku. Je důležité na Smlouvu vždy uvést aktuální e-mailovou adresu, telefonický kontakt a korespondenční adresu, na které se Zákazník zdržuje. Pokud je na Smlouvě uvedena jako pořadatel/poskytovatel cestovní kancelář FLEXITRA, zasílá instrukce k Zájezdu výhradně až po uhrazení celé částky za Zájezd či služby Zákazníkem (obvykle 7 dnů před poskytnutím první služby).

Letecké zájezdy

Charterové lety: Pokyny jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu Zákazníka. Ubytovací poukazy, letenky, případně další doklady jsou vydávány zástupcem CK na letišti ve stánku označeném logem CK či předány elektronicky. Výjimečně CK zasílají kompletní odbavení včetně ubytovacích poukazů a letenek poštou na korespondenční adresu Zákazníka, která je uvedena ve smlouvě. U brzkých odletů cca do 3 dnů jsou pokyny zasílány elektronicky. Poukazy, letenky a případně další doklady jsou vydávány zástupcem CK na letišti či předány elektronicky. Linkové lety: CK zasílají obvykle kompletní odbavení včetně ubytovacích poukazů a letenek poštou na korespondenční adresu Zákazníka či je předávají elektronicky. V tomto případě již na letišti nebývá přítomen zástupce dané CK. U brzkých odletů cca do 3 dnů je doručení řešeno elektronicky, kurýrní službou, apod. Někdy na náklady Zákazníka, je-li tak dohodnuto. V poslední době některé letecké společnosti i hotely již nevyžadují mít u sebe vytištěné letenky či vouchery, postačí jen cestovní doklad.

Autokarové zájezdy

Pokyny jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu, případně poštou na korespondenční adresu Zákazníka. Ubytovací poukazy, případně další doklady jsou vydávány zástupcem CK obvykle před odjezdem u autobusu. I při cestě do zemí Evropské unie je Zákazník povinen si předem ověřit u CK trasu přes které státy se projíždí a zjistit si, zda nebude pro průjezd těmito státy vyžadován například cestovní pas. Vstup na občanský průkaz je pouze v rámci Shengenského prostoru. Flexitra nabízí Zájezdy českých i slovenských CK. U autobusové dopravy slovenské CK jsou svozy vymezeny obvykle pouze v rámci Slovenské republiky. Dopravu do nejbližšího svozového místa si musí Zákazník zajistit individuálně. Totéž platí pro Zákazníky s bydlištěm ve Slovenské republice, kteří si objednají Zájezd autobusovou dopravou u české CK. U Zájezdů autokarovou přepravou je třeba počítat se skutečností, že odjezd bývá již o jeden (1) kalendářní den dříve, než je uvedený den pobytu v destinaci. Stejně tak den návratu z dovolené bývá o jeden (1) kalednářní den později, než je uvedený poslední den pobytu v destinaci. Doprava autokarem, tzn. autobusem, může být uskutečněna zejm. při menším počtu účastníků i minibusem nebo podobným dopravním prostředkem.

Zájezdy s vlastní dopravou

Pokyny, ubytovací poukazy, případně další doklady jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu, případně poštou na korespondenční adresu Zákazníka. U brzkých odjezdů cca do 3 dnů od objednání je doručení řešeno obvykle elektronicky. Mají-li cestující sjednáno cestovní pojištění prostřednictvím Flexitra, obdrží pojistné kartičky výhradně na e-mailovou adresu a to nezávisle na doručení pokynů od CK. Podrobnější informace podá konkrétní prodejce, který objednávku vyřizoval. Kontakty na prodejce jsou uvedeny na každé Smlouvě v její dolní části.

Ubytování při zájezdu

U vybraných nabídek na Webu jsou uvedeny obvykle dva popisy ubytovacího zařízení. Jeden je označen jako oficiální závazný, druhý je pouze informativní doplňující. Pokud jsou v těchto popiscích rozdílné informace, platné jsou ty uvedené v oficiálním závazném popisu, který je poskytován pořadatelem Zájezdu. Prezentace jednotlivých zájezdů a pobytů obsahuje fotografie, které jsou pouze orientační. Zejména fotografie našich klientů nejsou považovány za oficiální prezentaci zájezdu/ pobytu, nemusí odpovídat realitě a pořadatel zájezdu ani Flexitra za ně nepřebírá odpovědnost. Slouží jen k orientačnímu dokreslení situace v dané ubytovací kapacitě a jejím okolí, která mohla být pořízena ve výjimečné situaci, za neobvyklých podmínek, nebo v neobvyklých místech apod. Takové fotografie jsou označeny informací, že se jedná o fotografie našich klientů. Ceny v ubytovací jednotce typu apartmán, studio apod. mohou být uvedeny při maximální obsazenosti této ubytovací jednotky, tzn. že například v případě ubytování pouze 2 osob ve 4lůžkovém apartmánu, je nutno uhradit cenu za celou ubytovací jednotku; cena při obsazení 2 osob může být odlišná od základní ceny, která je platná jen při plné obsazenosti takové ubytovací jednotky. Pokud v ubytovací jednotce je ubytována pouze jedna osoba, cena je obvykle navýšena o příplatek „jednolůžkový pokoj“. Též pokud cestuje jedna dospělá osoba a jedno dítě, je nutno ve většině případů uhradit cenu za dva dospělé, tj. není možné na dítě aplikovat dětskou cenu, která platí ve většině případů při ubytování se dvěma dospělými osobami. Stejně tak pokud se jedná o ubytování v jinak nadstandardních ubytovacích jednotkách (např. „pokoj s výhledem na moře“) bude cena navýšena o tento příplatek. O této skutečnosti je klient vždy informován ještě před podpisem Smlouvy. Doplňující informace uvedené v nabídce na Webu, které nejsou součástí potvrzené Smlouvy, jsou pouze orientační. Jedná se zejména o časy letů, piktogramy informující o vybavení ubytovací kapacity (lednice, klimatizace, apod.) či těch upozorňujících klienty na nabídku výhod, dárků, bonusů a speciálních akcí Flexitra či CK.

Zastoupení CK v místě pobytu

CK obvykle v rámci základní ceny zájezdu zajišťují pro Zákazníky česky nebo slovensky mluvící zástupce v místě pobytu. Tato služba nemusí být u individuálních Zájezdů „na míru“ zajištěna. Pokud se vyskytne během Vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost zástupci CK. Zájmem nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste strávili dovolenou dle svých představ a abyste se vraceli zpět domů spokojeni. Tento servis je zejména v exotických destinacích většinou uskutečňován prostřednictvím obchodních partnerů pořádající CK. To znamená, že bývá obvykle v německém či anglickém jazyce a jeho rozsah se omezuje na zajištění základních informací, event. zprostředkování výletů.

Hotely, ubytování

V nabídce se nachází široká škála ubytovacích zařízení jako hotely, apartmá, bungalovy, privátní ubytování atd. Některé ubytovací kapacity je obtížné zařadit do přesných kategorií, ale obvykle mají jednotlivé typy ubytování následující význam:

 • Hotel - pokoje obvykle bez možnosti vaření
 • Hotelové apartmá - pokoj tvořený obvykle nejméně dvěma místnostmi, oddělenými zcela či např. jen přepážkou bez dveří
 • Pavilony, depandance a penziony - hotelová úroveň
 • Studio - ubytovací jednotka s možností vaření v jedné z místností
 • Apartmán - ubytovací jednotka obvykle s možností vaření tvořená obvykle nejméně dvěma místnostmi
 • Bungalovy a chaty - méně podlažní ubytovací jednotky, s i bez možnosti vaření
 • Karavan - mobilní ubytovací jednotka obvykle s možností vaření zaparkovaná obvykle v kempu
 • Ubytování v soukromí - jednotlivé hostinské pokoje obvykle bez možnosti vaření v domech (bytech) fyzických osob

Kategorizace ubytovacích zařízení

Kategorizace ubytovacího zařízení: Oficiální hotelová kategorizace nemusí být totožná s kategorizací hotelu na místě a v některých destinacích (Egypt, Tunisko atd.) se může lišit od evropského standardu. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny - vybavení vždy odpovídá popisu v katalogu. Velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje Vašim představám, požadavkům a finančním možnostem. Uvedené kategorie ubytovacích kapacit v nabídce CK i FLEXITRA mohou být jen orientační a nemusí vždy odpovídat oficiální kategorii hotelu. Hotelová kategorizace Vám pomůže při Vašem výběru:

 • * velmi jednoduché objekty vhodné pro nenáročné hosty s minimálním komfortem
 • ** objekty turistické třídy s účelným vybavením a jednoduchým rozsahem stravování
 • *** běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb
 • **** kvalitní ubytování s nadprůměrným vybavením a službami
 • ***** luxusní hotely pro náročné hosty s nadstandardním vybavením a službami
 • + vyšší kvalita základního stupně (např. hotel ***+)

V případech změny Vámi objednaného ubytovacího zařízení CK, ke kterému ve všech turistických oblastech může ve výjimečných případech (např. z důvodu překročení kapacity ubytovacího zařízení atp.) dojít, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Služby náhradního hotelu nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené stravovací služby. V některých případech CK místo označení hvězdičkou (*) používají jiné symboly - např. klíč, letadlo, vlastní logo CK atd. Význam však zůstává stejný.

Pokoje

Rozdělování pokojů je plně v kompetenci recepce hotelu (pokud nemáte služby typu „pokoj s výhledem na moře“ zakoupeny) a CK ani FLEXITRA toto nemůže nijak ovlivnit. Jednolůžkové pokoje jsou zpravidla s příplatkem a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech může být za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením. Jednotlivé pokoje nemusí být stejně vybaveny a situovány, jak prezentuje fotografie na webu CK, či FLEXITRA. CK nemůže garantovat zajištění pokoje zobrazeného na fotografii na www či v katalogu dodané managementem hotelu. Je třeba brát v úvahu, že fotodokumentace k zájezdu bývá většinou jen orientační a slouží k základní představě o nabízených službách. Není v silách hotelu, CK ani FLEXITRA poskytnout Zákazníkům fotodokumentaci všech pokojů v hotelu atp. Flexitra ani CK v žádném případě nemůže garantovat poskytnutí služeb, které nejsou zpoplatněny dle ceníku či splnění všech nezávazných přání klienta (např. požadavek na umístění ubytovací jednotky, patro, u výtahu apod.), výhled z balkonu nebo terasy, umístění více ubytovacích jednotek vedle sebe apod. Výhled na moře a další služby lze garantovat pouze tehdy, pokud jsou zpoplatněny a Zákazníkem uhrazeny. Pokud je v popisu ubytování uvedeno, že výhled je orientován na mořskou stranu / bazén / park může to znamenat, že v přímém výhledu mohou částečně bránit např. místní zeleň, atp.. V případě, že se jedná u ubytování s názvem „No Name“, tzn. bez uvedení konkrétní ubytovací kapacity (např. privátní apartmány, ubytování v soukromí, případně kombinace s názvem oblasti atd.) jedná se vždy a různé ubytovací kapacity v daném letovisku, jejichž přesný název bude sdělen delegátem po příjezdu do místa pobytu. Vybavení a zařízení ubytovacích jednotek v soukromí je různorodé a odpovídá pouze vkusu a možnostem majitelů domů. Majitel domu bydlí obvykle přímo v dané ubytovací kapacitě či v její blízkosti. Fotodokumentace u těchto ubytovacích kapacit je pouze ilustrační a slouží pro utvoření představy. Údaje o vzdálenosti do centra letoviska, na pláž atp. jsou orientační a měřeny vzdušnou čarou určující obvykle vzdálenost od nejzazšího bodu areálu ubytovací kapacity k nejbližší pláži v okolí.

Check-in, check-out

Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu obvykle do 12:00 hodin. Možnost ubytování v den příjezdu je dle možností hotelu a většinou není dříve než ve 14:00 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V některých případech CK, resp. ubytovací zařízení nabízejí možnost zakoupení služby dřívějšího ubytování tzn. „early check-in“ a pozdějšího opuštění pokoje, tzv. „late check-out“. Dle kapacity ubytovacího zařízení nemusí být tyto služby umožněny či mohou být realizovány formou zvláštní místnosti, jiného pokoje, menšího pokoje, jednoho pokoje pro více osob atp. Některé hotely zejm. v arabských a muslimských zemí mohou v ojedinělých případech vyžadovat oddací list v případě ubytování páru složeného z Evropana a občana muslimské/arabské země. Pokud je na Smlouvě uvedena jako pořadatel/poskytovatel cestovní kancelář FLEXITRA, tak v případě, že se Zákazník na cestě do destinace zpozdí, je povinen oznámit pozdní nástup telefonicky přímo na recepci či zástupci zahraničního partnera v zahraničí (příslušné kontakty jsou uvedeny ve voucheru) nebo asistenční non-stop lince CK, pokud je taková linka pro daný Zájezd nebo službu zřízena, a to nejpozději do 20:00 hodin v den nástupu. Na pozdější oznámení nemusí být brán zřetel.

Stravování a nápoje

Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. Typy stravy:

 • (kontinentální) snídaně – většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
 • kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kontinentální snídaně rozšířený obvykle o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
 • bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně
 • švédské stoly - samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené kuchyně; někdy je chybně bufetem (= teplé občerstvení) označováno též stravování typu "švédské stoly"
 • polopenze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně) a večeře (nápoje obvykle za poplatek)
 • plná penze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně), oběd a večeře (u večera nápoje obvykle za poplatek)
 • all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů je zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel a jsou mimo jakýkoliv vliv CK i FLEXITRA. Je třeba počítat s tím, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolněním, stejně tak otvírací a provozní dobou jednotlivých restaurací a barů v hotelu apod. a je zcela v kompetenci ubytovacího zařízení. Rozsah čerpání služeb v první a poslední den může být částečně z tohoto důvodu omezen. V případě stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit nepřetržitě plastikový náramek, prokazovat se číslem pokoje, klíčem atp.
 • ultra all inclusive – zpravidla zahrnuje kromě služeb all inclusive i využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. tenis, masáže, wellness atp.).

V rámci all inclusive či ultra all inclusive stravování mohou být vybrané nápoje (obvykle dražší zahraniční) zpoplatněny. Stejně tak konzumace ve vybraných restauracích v ubytovacím zařízení (obvykle označeny jako a-la-carte) bývá většinou zpoplatněna a nemusí být součástí zaplacených služeb. Při ubytování v apartmánech se nepředpokládá příprava složitých jídel (většinou jedna větší a jedna menší plotýnka). Omezena je rovněž možnost pečení v pečící troubě. CK ani FLEXITRA nemůže ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu). Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zpravidla zahrnuty v ceně stravování. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být daný den stravování nahrazeno balíčkem stravy na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení se stravováním all inclusive může v některých případech čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné. Některé cestovní kanceláře mají v nabídce různé druhy úrovně stravování „all inclusive“, mohou být označeny různými názvy (např.: light all inclusive, super all inclusive,…). Ve většině případů se jedná o různé modifikace all inclusive stravování, s určitými omezeními nebo rozšířeními. Pracovník FLEXITRA Vás na Vaši žádost bude informovat o službách, které daný typ stravování přesně zahrnuje.

Servis a služby hotelu

Pokud jde o služby zaměstnanců v určitých destinacích, odpovídá úroveň poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva (např. menší zkušenost a určitá ležérnost při plnění povinností a poskytování služeb). Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nemusí být v provozu. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá žádná CK ani FLEXITRA žádný vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce. Takové případy je možno jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při rezervování ty nejaktuálnější zprávy. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi může být různá (dle stavebního stylu objektu). Plážové služby: Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (tzv. chaluh). Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů atd., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy pouze orientační. Bazény: Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy musí být bazén vyhříván nepřetržitě. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely mají bazén s čisticím/filtračním zařízením, a proto může dojít v období vyšších teplot k tomu, že bude bazén vyprázdněn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu nemusí vždy přesně odpovídat kapacitě hotelu. Klimatizace/topení: Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. Může se jednat o klimatizaci ovládanou centrálně, pak její zapínání, vypínání a regulace z hlediska doby a délky může záviset pouze na rozhodnutí hotelu. Klimatizace může být v některých případech v provozu pouze několik hodin denně či jen v určitém ročním období. Hmyz: Přes obvykle intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů, pracovníků a obyvatel se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny. Cennosti a trezory: Cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty, mobilní telefony, počítače a veškeré cenné předměty si uložte do hotelového trezoru, který je většinou součástí vybavení pokoje nebo k pronajmutí na recepci. Někdy za poplatek. Za mimo trezor odložené věci ubytovací zařízení, CK ani FLEXITRA nepřebírají zodpovědnost. Oblečení: V některých hotelech (především vyšší kategorie 4* až 5*) může být vyžadováno určité minimální oblečení zejm. během večeře. U mužů to většinou znamená povinnost nosit dlouhé kalhoty.

Letecká přeprava

Odpovědnosti CK či dopravce za poškození a ztrátu zavazadel v letecké dopravě: práva a povinnosti při letecké přepravě se řídí mezinárodními smlouvami, které umožňují omezení náhrady škody, mj. Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská úmluva, publik. pod č. 15/1935 Sb., doplněná Haagským protokolem, publik. pod č. 15/1966 Sb.) a dalšími mezinárodními smlouvami a nařízeními, jimiž se též řídí uplatňování a rozsah náhrady škody v letecké přepravě. Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva), za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce lze žádat o náhradu až do výše 1.000 SDR (kurs SDR vyhlašuje ČNB). K mezinárodním smlouvám uvádí § 852j občanského zákoníku v odst. 3, že v případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé ze závazků ze Smlouvy a toto omezení je uvedeno v Smlouvě (či jejích součástech) v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní kancelář povinna nahradit škodu, za kterou odpovídá, ve výši přesahující omezení uvedené v Smlouvě.

Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si CK vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Zákazník bere na vědomí, že odletové časy uvedené např. na webu, v katalogu CK atp. jsou časy orientační, které se mohou změnit. Přesné platné časy odletu a příletu vč. trasy jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence). První a poslední den leteckých Zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety do destinace uskuteční dopoledne a zpáteční lety odpoledne či večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin) před odletem a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Mohou být způsobena nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů, atp. CK maximálně usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.

Různé

Lyžařské pobyty

U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva. Černé sjezdovky jsou určené pro lyžaře nejzdatnější a ve Francii a Švýcarsku některé z nich nejsou upravovány či jsou upravovány jen zřídka nebo nepravidelně. Červené sjezdovky jsou určeny středně zdatným lyžařům a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou, případně zelenou. U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich úseku s náročností maximální. Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení, který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s výše uvedeným jsou přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8,00 až 9,30 do 15,30 až 17,30. Funkčnost vleků a lanovek však může být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí, eventuálně z důvodů technických či jiných. V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras a to ať již z důvodu jejich malé tzv. vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin, pořádání závodů, atp. Dodržovat je nutno ale i veškerá pravidla další, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských mapkách či na informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno. Řada středisek předkládá též nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje základní cestovní pojištění, a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů, podrobněji se informovat u našich pracovníků na připojištění tzv. extrémních sportů. V případě jakéhokoli rozporu informací o kvalitě a typu sjezdovek platí informace uvedené na oficiálních materiálech provozovatele daného areálu. V různých oblastech či místech mohou platit místní nařízení a pravidla, která je třeba dodržovat a doporučujeme Zákazníkům se informovat již v průběhu vyřizování objednávky či v místě pobytu. Např. 1. ledna 2005 vešel v platnost italský zákon, který všem dětem mladším 14 let, dává za povinnost používat homologované lyžařské přilby aj.

Věková omezení

Pokud je nabídka či cena omezena maximálním věkem dítěte, bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den, který následuje po dni čerpání poslední služby, to v praxi znamená, že pokud je např. zvýhodněná cena za dítě do věku 5 let, znamená to, že ještě poslední den dovolené (čerpání služby) nesmí být uvedenému dítěti 5 let, tzn., že věku 5 let věku musí dosáhnout nejdříve jeden (1) kalendářní den po návratu z dovolené/cesty. Pokud je nabídka či cena naopak omezena minimálním věkem dítěte (např. v některých hotelech není možno ubytovat děti pod určitý věk), bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den předcházející dni čerpání první služby, to v praxi znamená, že pokud je možný vstup dětí do určitého hotelu např. až od 5 let věku, bude povolen vstup jen takovému dítěti, které věku 5 let dosáhlo nejpozději jeden (1) den před začátkem dovolená/čerpání první služby. Stejně tak vybrané hotely (většinou hotely vyšší kategorie) někdy vůbec neakceptují pobyt dětí. Doporučujeme Zákazníkům se informovat o takových či jakýchkoliv jiných omezeních, které se mohou účastníků týkat.

Místní zvyklosti

Především u poznávacích Zájezdů či u fakultativních výletů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu, případně na další omezení dle podmínek pro vstup do jednotlivých památek, zemí (min. akceptovaného oblečení, apod.).

Přeprava těhotných žen

Při letecké přepravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není obvykle vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je obvykle nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je obvykle vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři, který Vám na vyžádání zašleme. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty. Těhotné ženy po 34. týdnu (u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství nejsou dopravcem k přepravě vůbec akceptovány. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe lišit a které Vám rádi zprostředkujeme. Důrazně upozorňujeme na fakt, že je zodpovědností každého Zákazníka si ověřit podmínky letecké přepravy u letecké společnosti, chce-li cestovat se zdravotním omezením, neboť každý letecký přepravce může mít podmínky přepravy těhotných žen, osob se zdravotním postižením, aj. odlišné. Flexitra za případné odmítnutí přepravy ze zdravotních důvodů ze strany letecké společnosti nemůže převzít odpovědnost. V případě lodních plaveb, pronájmu lodí, Zájezdů lodní dopravou či zaoceánské plavby, nejsou lodě vybaveny pro asistenci během těhotenství nebo porodu, proto nemohou být přijaty takové zákaznice na palubu lodi v případě, že budou předpokládaný den odjezdu/odplutí ve 24. nebo vyšším týdnu těhotenství. Další omezení pro dovolenou na lodi, či zahrnující v sobě pobyt na lodi, nebudou přijaty děti, které nedosáhnou minimálně 6 měsíců věku do 1. dne plavby. Minimální věk pro plavby delší než 15 dnů (Afrika, Dálný Východ, Indický oceán a unikátní plavby) je 12 měsíců věku. Doporučujeme Zákazníkům se informovat o takových či jakýchkoliv jiných omezeních, které se mohou účastníků týkat. Důrazně upozorňujeme na fakt, že je zodpovědností každého cestujícího si ověřit podmínky lodní přepravy u lodní společnosti, chce-li cestovat se zdravotním omezením nebo s dětmi. Podmínky Vám rádi zprostředkujeme. Flexitra za případné odmítnutí přepravy ze strany přepravce nemůže převzít odpovědnost. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe částečně lišit a které Vám rádi zprostředkujeme.