I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1

Společnost FLEXITRAvel globservice s.r.o., IČO: 04165888, se sídlem Praha 9, Místecká 569, PSČ 199 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 243550 (dále jen „FLEXITRA“), je cestovní agentura zajišťující a prodávající cestovní služby, zájezdy a služby spojené s cestovním ruchem.

I.2

Pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „Podmínky“) se:
a) zájezdem rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin, nebo když zahrnuje ubytování přes noc: 1) doprava, 2) ubytování, 3) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří významnou část souboru nabízených služeb, popř. i jednotlivé služby poskytované společností FLEXITRA nebo příslušnou cestovní kanceláří (dále jen „CK“) samostatně, a to v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cestovním ruchu“), a §2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“).
b) cestovní službou rozumí zajištění dopravy, ubytování, stravování, jiné služby cestovního ruchu nebo jejich kombinace včetně případného souvisejícího prodeje zboží prostřednictvím společnosti FLEXITRA, pokud jsou jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupeny od jiných osob a nejedná se o zájezd.
c) vlastní službou rozumí taková služba cestovního ruchu, kterou společnost FLEXITRA zajišťuje z vlastních zdrojů.

Cestovní a vlastní služby budou dále označovány souhrnně jako „Služby“, nebude-li třeba jinak.

d) webovými stránkami rozumí obsah zpřístupňovaný prostřednictvím internetové sítě z domén vlastněných společností FLEXITRA za účelem poskytování služeb cestovního ruchu, a to především www.flexitra.cz a www.flexitra.com (dále jen „Webové stránky“ nebo „Web“).
e) zákazníkem rozumí taková osoba, se kterou byla uzavřena Smlouva o zájezdu nebo jiná smlouva (dále jen „Smlouva“), osoba která provedla nezávaznou objednávku Zájezdu nebo jiné Služby či osoba, která aktivně využívá obsahu Webových stránek (dále jen „Zákazník“).

I.3

V případě, že je předmětem plnění pouze Služba a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto službu v přiměřené míře všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

I.4

Zájezd nebo Službu si od společnosti FLEXITRA může zakoupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře se společností FLEXITRA nebo jejím prostřednictvím s příslušným poskytovatelem Služby nebo zájezdu Smlouvu, nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato Smlouva uzavřena.

I.5

Zákazník nese zodpovědnost za seznámení se s dokumentem „Rady a pokyny“, který je dostupný na Webu společnosti FLEXITRA na adrese http://www.flexitra.cz/rady-pokyny, a to v tom rozsahu, který se vztahuje na jím využívané služby.

II.1

FLEXITRA nabízí a prodává Zájezdy a Služby zejména prostřednictvím Webových stránek, především na doméně flexitra.cz ale i dalších.

II.2

FLEXITRA je autorizovaným zástupcem a prodejcem Zájezdů a Služeb českých i zahraničních CK a dalších poskytovatelů, se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o zastupování.

II.3

Všechny CK, jejichž Zájezdy FLEXITRA nabízí a prodává, informovaly společnost FLEXITRA, že splňují podmínky pro činnost cestovní kanceláře předepsané zákony ČR v případě tuzemských CK nebo země, v níž mají sídlo, pokud se jedná o CK z jiných členských států EU. Všechny zastoupené tuzemské CK jsou řádně pojištěny proti úpadku CK. Společnost FLEXITRA nad rámec zákona klade důraz na to, aby zastupovala pouze ty CK, které lze podle všech dostupných informací považovat za spolehlivé.

II.4

Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK či poskytovatel jiné Služby může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

II.5

Nabídka veškerých Zájezdů a Služeb tak, jak je uvedena na Webových stránkách FLEXITRA, je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK a ostatních poskytovatelů. Veškeré tyto údaje jsou platné k okamžiku jejich uveřejnění na Webu. FLEXITRA nemůže ovlivnit případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany poskytovatelů a nezodpovídá za ně.

II.6

FLEXITRA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazné pro Zákazníka jsou pouze cena a další podmínky uvedené v platně uzavřené Smlouvě.

III.1 OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU

III.1.1

Zákazník může odeslat neomezené množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. Objednávka se provádí prostřednictvím objednávacího formuláře na Webové stránce konkrétního Zájezdu nebo elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou na Webu případně prostřednictvím telefonní linky uvedené na Webu. Po přijetí objednávky FLEXITRA ověří u pořádající CK, zda je daný Zájezd volný či nikoli a zda případně nedošlo u Zájezdu ke změnám ze strany pořádající CK.

III.1.2

Objednávka Zájezdu je nezávazná v tom smyslu, že Zákazník není povinen uzavřít Smlouvu o zájezdu ani po ověření dostupnosti Zájezdu a jeho rezervaci u CK, zároveň Zákazníkovi nevzniká nárok na zajištění tohoto Zájezdu ze strany společnosti FLEXITRA nebo pořádající CK. Nezávazná objednávka však není určena pro zjišťování podrobností o Zájezdu, k čemuž slouží příslušné kontakty uvedené na Webu, a měla by vyjadřovat zájem klienta o koupi daného Zájezdu (k tomu také viz oddíl VI.3 těchto Podmínek).

III.1.3

Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek Zájezdů (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ ale i v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem FLEXITRA či příslušné CK po obdržení objednávky.

III.1.4

FLEXITRA si vyhrazuje právo na případnou opravu údajů o Zájezdu, a to i po odeslání objednávky Zákazníkem, za účelem opravení nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

III.1.5

Postup vyřizování objednávek Zájezdů je ze strany společnosti FLEXITRA následující:
Poté, co Zákazník v souladu s článkem III.1.1 těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a FLEXITRA tuto objednávku obdrží, provede FLEXITRA rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a FLEXITRA. Zejména u objednávek Zájezdů krátce před jejich zahájením je třeba mít na paměti, že některé CK nemají o víkendech, svátcích či v pozdějších hodinách otevřeno a objednávka bude vyřízena až v nejbližší možný pracovní den. V případě jakéhokoliv problému s rezervací FLEXITRA neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

III.1.6

K uzavření Smlouvy dochází následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:
a) Je-li rezervace na základě objednávky Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti FLEXITRA buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušnou CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku III.1.8 těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána faxem, e-mailem, předána osobně nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady FLEXITRA.
b) FLEXITRA rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je nutno návrh Smlouvy přijmout. Bude li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku III.1.7 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.
c) Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti FLEXITRA. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a FLEXITRA není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu).

III.1.7

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti FLEXITRA, resp. příslušné CK. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku III.2.4 těchto Podmínek.

III.1.8

Odchylně od článku III.1.7 těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti FLEXITRA, resp. příslušné CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

III.1.9

Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka společnost FLEXITRA povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je provozovatelem Zájezdu. Před uzavřením Smlouvy je společnost FLEXITRA rovněž povinna sdělit Zákazníkovi vhodným způsobem údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a informaci o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro Zájezd požadovány .

III.1.10

Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých zastupovaných CK či zahraničních poskytovatelů.

III.1.11

Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči společnosti FLEXITRA, resp. příslušné CK, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení pořadatelem Zájezdu akceptováno.

III.2 PLATBA ZA ZÁJEZD

III.2.1

Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu. Platba probíhá zpravidla na účet FLEXITRA sdělený Zákazníkovi, případně po dohodě s FLEXITRA přímo na účet dané CK. Možný způsob úhrady je Zákazníkovi sdělen v pokynech k platbě, případně se řídí podmínkami dle oddílu VI.4.

III.2.2

Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník 50% z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

III.2.3

Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši. V určitých případech např. vlivem obsazenosti letů, Zájezdů a dalších příčin, mohou nastat výjimky, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu, než jaké jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

III.2.4

Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný Zájezd resp. společnost FLEXITRA, rezervaci nepotvrdí (viz článek III.1.7 těchto Podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

III.2.5

Zákazník souhlasí s tím, že FLEXITRA resp. příslušná CK (nestanoví-li obchodní podmínky CK jinak), je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu. Ke zvýšení ceny lze přistoupit výhradně za těchto podmínek:
a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo
b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo
c) dojde-li ke změně směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10%.
Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději dvacet jedna (21) dní před zahájením Zájezdu, jinak společnosti FLEXITRA, resp. příslušné CK, nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu.

III.2.6

Je-li FLEXITRA nebo CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit. V opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

III.2.7

Výše uvedené platební podmínky dle oddílu III.2 těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s pracovníkem společnosti FLEXITRA platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky příslušné CK, jsou-li v rozporu s oddílem III.2 těchto Podmínek.

III.2.8

Potřebné doklady zajišťované společností FLEXITRA či příslušnou CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od FLEXITRA nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 3 až 5 dní před odjezdem nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě odjezdu. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické vouchery, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.

III.3 ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

III.3.1

U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím FLEXITRA pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou. Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany pořadatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného zahraničního partnera CK, resp. společnosti FLEXITRA (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

III.3.2

V případě Zájezdů na vyžádání je FLEXITRA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu na cenu Zájezdu až ve výši až 100% tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera.

III.3.3

K uzavření Smlouvy na Zájezd mezi společností FLEXITRA a Zákazníkem dochází v tomto případě v okamžiku úhrady. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s článkem III.1.7 těchto Podmínek a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši.

III.3.4

Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto oddílu III.4 Podmínek se vztahují storno podmínky dané CK, resp. společnosti FLEXITRA.

IV.1

Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:
a) Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na Zájezd či uzavřena Smlouva.
b) po uzavření Smlouvy a úhradě zálohy či celé částky za Zájezd, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.
Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

IV.2

Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno buď na e-mailovou adresu klientsky-servis@flexitra.cz nebo poštou na adresu společnosti uvedenou v sekci Kontakty na Webu, a současně zasláno na e-mailovou adresu či faxové číslo příslušné CK podle kontaktů uvedených ve Smlouvě. Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení do CK, resp. společnosti FLEXITRA, proto je třeba vzít v potaz provozní hodiny jak společnosti FLEXITRA tak příslušné pořadatelské CK.

IV.3

Ačkoliv FLEXITRA vyvíjí maximální snahu spolupracovat jen s osvědčenými a prověřenými partnery, může se přesto bohužel v ojedinělých případech CK dostat do úpadku. V případě, že bude u příslušeného soudu zahájeno insolvenční řízení s CK, vrátí FLEXITRA zaplacené finanční prostředky Zákazníkům, pokud vrácení peněžních prostředků bude umožňovat zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Bude-li nezbytné zaplacené finanční prostředky vymáhat v rámci insolvenčního řízení CK, vrátí FLEXITRA Zákazníkovi tu část zaplacených finančních prostředků, kterou v rámci insolvenčního řízení obdrží, poníženou o náklady spojené s jejím vymáháním (pokud takové náklady společnosti FLEXITRA vznikly a jejich výše je odůvodnitelná v souladů s platnými právními předpisy), bez zbytečného odkladu po té, co tyto finanční prostředky obdrží.

V.1

Účelem reklamace je:
a) zjednat co nejrychlejší nápravu případně
b) nárokovat odpovídající odškodnění
jestliže jsou v průběhu Zájezdu či čerpání Služby shledány závady, které představují podstatné porušení Smlouvy a které nejsou způsobeny okolnostmi, jež není v moci pořádající CK nebo poskytovatele Služby ovlivnit. Zejména pokud nelze pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je CK povinna vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně.

V.2

Nedostatky Zájezdu či Služeb je doporučeno reklamovat hned na místě u delegáta příslušné CK nebo na recepci ubytovacího zařízení apod., aby mohly být vady pokud možno odstraněny či napraveny. Zákazníkovi bývá k dispozici také telefonní linka pořádající CK. Pro účely vyřízení případné další reklamace je doporučeno nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce příslušné CK, ubytovacího zařízení či jiného poskytovatele.

V.3

Jestliže nebyla zjednána uspokojivá náprava ihned na místě, doporučuje se řešit jakoukoli reklamaci Zájezdu či Služby také se společností FLEXITRA, a to bez ohledu na to, zda je pořadatelem Zájezdu či poskytovatelem Služby společnost FLEXITRA či jiný subjekt.

V.4

Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat Zájezd či Službu až po ukončení Zájezdu nebo Služby, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od skončení Zájezdu či Služby nebo od okamžiku, kdy mělo dojít k ukončení Zájezdu či Služby. Po uplynutí této lhůty nárok zaniká. Bude-li reklamace namísto do společnosti FLEXITRA doručena příslušné CK, příslušná CK o reklamaci vyrozumí společnosti FLEXITRA a lhůta zůstává zachována. Společnost FLEXITRA se zavazuje jakoukoli jí doručenou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.

V.5

Reklamaci může Zákazník společnosti FLEXITRA doručit písemně buďto emailem na adresu klientsky-servis@flexitra.cz nebo poštou na adresu společnosti uvedenou v sekci Kontakty na Webu. Písemnou reklamaci se doporučuje doplnit o číslo Smlouvy, datum jejího uzavření, identifikaci pořádající CK, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet Zákazníka a případně připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem CK, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s reklamačním řádem CK, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se Zákazník s pořádající CK nedohodne na delší lhůtě.

V.6

Zákazník se zavazuje poskytovat společnosti FLEXITRA a pořádající CK součinnost při šetření reklamace a prokazování reklamovaných skutečností.

VI.1 CESTOVNÍ DOKLADY

VI.1.1

Zákazník nese odpovědnost za informování se o podmínkách vstupu do cílové nebo tranzitní země před uzavřením Smlouvy. Závazné informace ohledně cestovních dokumentů a dalších podmínek (očkování atp.) nutných pro vstup do každé země jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále „MZV ČR“) případně na stránkách Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Informace čerpané z jiných zdrojů včetně Webu společnosti FLEXITRA jsou nezávazné a mají pouze pomocný charakter. Společnost FLEXITRA nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé Zákazníkovi uzavřením Smlouvy tak, že Zákazník není schopen zajistit splnění vstupních podmínek.

VI.1.2

Vízové a další povinnosti nutné pro vstup do cílové nebo tranzitní země si musí Zákazník zajistit vždy sám ještě před vycestováním, neumožňuje-li to zákonná úprava příslušné země jinak. Společnost FLEXITRA může Zákazníkovi na základě jeho objednávky pomoci s vyřízením cestovních formalit, a to dle platných či sjednaných podmínek.

VI.1.3

Každý Zákazník je povinen při cestě do zahraničí v rámci uzavřené Smlouvy mít s sebou platný cestovní pas případně občanský průkaz pro cesty po Schengenském prostoru a splňovat všechny požadavky pro vstup do cílové nebo tranzitní země. Zákazník si je vědom, že pro různé země je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřená v měsících po návratu z destinace, ve většině případů se jedná o minimální platnost šest měsíců). Za případné neudělení víza nebo zamezení vstupu Zákazníka do cílové nebo tranzitní země pro nesplnění vstupních požadavků nenese FLEXITRA žádnou odpovědnost. Upozorňujeme, že pořadatel Zájezdu či dopravce mohou být oprávněni požadovat po Zákazníkovi náhradu škody vzniklé jeho nesplněním vstupních podmínek.

VI.2 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VI.2.1

Zákazník dává společnosti FLEXITRA ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů uvedených na objednávce anebo ve Smlouvě či poskytnutých v Recenzi v souladu s těmito Podmínkami. Poskytnuté osobní údaje nebudou společností FLEXITRA zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení služeb cestovní agentury a cestovní kanceláře, pro nabízení a prodej Zájezdů a jiných Služeb pod obchodní značkou FLEXITRA a pro účely uveřejnění Recenzí, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů.

VI.2.2

Poskytne-li Zákazník jako jeden z osobních údajů svůj elektronický kontakt, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany společnosti FLEXITRA, a to k účelům uvedeným v článku V.2.1 těchto Podmínek. Zákazník může tento souhlas odejmout uvedením jednoduché poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Požadavek/přání klienta“ uvedené ve Smlouvě nebo kdykoliv později zasláním žádosti v tomto smyslu prostřednictvím elektronického nebo poštovního kontaktu.

VI.2.3

Osobní údaje Zákazníka mohou být zpřístupněny pouze příslušným CK a poskytovatelům Služeb, a to za účelem plnění Smlouvy a pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu nutném pro plnění Smlouvy a stanoveném obchodními podmínkami příslušného poskytovatele. Údaje poskytnuté v souladu s článkem VI.2.1 těchto Podmínek mohou být zpřístupněny také dceřiným či mateřským společnostem FLEXITRA v ČR i v zahraničí.

VI.2.4

Pokud Zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je FLEXITRA povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že FLEXITRA provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost FLEXITRA o vysvětlení či požadovat, aby FLEXITRA odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li FLEXITRA žádosti podle předchozí věty, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva Zákazníka v těchto Podmínkách nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.

VI.2.5

Zákazník bere na vědomí, že telefonická komunikace s pracovníky FLEXITRA prostřednictvím kontaktních čísel uvedených na Webu může být monitorována, čímž není dotčeno právo Zákazníka monitorování odmítnout.

VI.3 ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

VI.3.1

Společnost FLEXITRA si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:
a) Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo
b) Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu, nebo
c) Zákazník více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s oddílem III.2 těchto Podmínek, nebo
d) Zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou Smlouvu v souladu s článkem III.1.7 těchto Podmínek.

VI.4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.4.1

Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem FLEXITRA. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem FLEXITRA a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

VI.5 ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

VI.5.1

Pořadatel příslušného Zájezdu odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby.

VI.5.2

Při porušení povinnosti, za kterou odpovídá společnost FLEXITRA, popř. pořádající CK, bude Zákazníkovi nahrazena vedle škody na majetku také újma za narušení dovolené, zejména budou-li Zájezd či Služba zmařeny nebo podstatně zkráceny. Toto právo Zákazníkovi náleží také při odstoupení od Smlouvy či při uplatnění práva z vad Zájezdu.

VI.6 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

VI.6.1

Společnost FLEXITRA se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se Zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

VI.6.2

Odkazují-li tyto Podmínky na obchodní podmínky jiného poskytovatele (CK), které odporují těmto Podmínkám, je Smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Za této situace se v rozporných ustanoveních uplatní úprava dle platných právních předpisů.

VI.6.3

Společnost FLEXITRA v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravců, kteří mají zákaz k provozování letecké dopravy ve Společenství (tzv. „Black List“): Seznam leteckých dopravců, kteří mají zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství.

VI.6.4

Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. 6. 2015 a toto vydání nahrazuje všechny jejich předchozí verze.